๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสัญญาบัตร ประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการการประชุมใหญ่ชุมนุมสัญญาบัตร ประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *