๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *