ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓๐ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *