ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *