ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *