ซื้อระบบติดตามอากาศยาน ยานพาหนะและบุคคลของ ทอ.ติดตั้งที่ ศคว.ศยอ.ศปก.ทอ.จำนวน ๑ ระบบ (๒ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบบริหารโรงพยาบาล ที่ รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบ IPTV (Internet Protocol Television) ที่ รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑ พ.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมงบประมาณกองทัพอากาศ จำนวน ๑ งาน (๗ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ลวง (CHAFF/FLARE) แบบ AN/ALE-40 ของ บ.ข.๑๙ /ก (F-16 A/B) จำนวน ๓๒ รายการ (๔ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างย้ายระบบแม่ข่ายงานสารสนเทศ รร.นนก. จำนวน ๑ งาน (๔ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างปรับปรุงระบบ Processing ของเครื่องฝึกบินจำลอง F-16 FSS (TS2) บน.๑ จำนวน ๑ งาน (๔ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ซื้อระบบแปลความภายถ่ายทางอากาศดิจิทัล ติดตั้งที่ กภท.ศลภ.คปอ.จำนวน ๑ ระบบ (๓ เม.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

จ้างซ่อม ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT (EFI) ของ บ.ขฝ.๒ (T-50TH) จำนวน ๑ งาน (๒๘ มี.ค.๖๖)

Powered By EmbedPress