๒๕ – ๒๗ ก.ค.๖๕ การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สอ.ทอ.ครั้งที่ ๒

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สอ.ทอ.ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.ค.๖๕, ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ สนามกีฬาภายใน สอ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สอ.ทอ.และปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *