จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ทั้งระบบของชุมสายโทรศัพท์ AVAYA ที่ สอ.ทอ. จำนวน ๑ งาน (๑ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *