๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จก.สอ.ทอ.มอบนโยบายให้ กสกท.สอ.ทอ.

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มอบนโยบายให้กับกำลังพล กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *