๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ การตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๖๗

พลอากาศตรี ธีระวัฒน์  อินทรไพโรจน์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยมี พลอากาศตรี อิทธิกร พงศ์อัจฉรีย์ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *