จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์หน่วยเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด ดอนเมือง, บน.๑, บน.๒ และ บน.๗ จำนวน ๑ งาน (๒๕ พ.ย.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *