๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิธีประดับยศนายทหารประทวน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *