ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒๐๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๕ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *