ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๙ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *