ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ขนาด ๓๐ จุด (แบบธรรมดา) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๐ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *