ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๖๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธ.ค.๖๕)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *