ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานด้านยุทธการ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๓ ก.พ.๖๗)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *