๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *