๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การบรรยายพิเศษ “การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ”

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ” โดย พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *