๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *