๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการของกรมจเรทหารอากาศ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานปิดการตรวจการปฏิบัติราชการจากกรมจเรทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *