ประกวดราคาซื้ออะไหล่่อุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ สำหรับ บ.ฝ.๑๖ ก (CT-๔E) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๖ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *