ประกวดราคาซื้อชุดกล้องบันทีกภาพเคลื่อนไหวแบบติดตัวบุคคล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ก.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *