๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีมอบเข็มฉัตรชัย

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบเข็มฉัตรชัย ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓  

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *