ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบแสดงภาพที่อาคาร NCOC จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๐ ม.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *