๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับการตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธาน และให้การต้อนรับ พลอากาศตรี วันชัย ร่มลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ ในการดำเนินการตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *