๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทานให้แก่ข้าราชการในสังกัด พร้อมกันกับ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก(พิเศษ) – พลอากาศเอก ทางการถ่ายทอดสัญญาณการฝึก ผ่านระบบ IPTV และระบบเคเบิลทีวี กองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *