๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *