ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพวิดีโอ ความละเอียด ๔K จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๙ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *