ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓.๘ นิ้ว) พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พ.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *