ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียงวงหัสดนตรี ประจำกองบิน ๕๖ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อ Solid State Drive ระบบ Map Generator RN๖ สำหรับ ฮ.๑๑ (EC๗๒๕) จำนวน ๑ EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การภาพของ กร.ทอ.จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคา ซื้ออะไหล่สำหรับติดตั้ง แก้ไขดัดแปลง อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของอากาศยาน ทอ.จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบประชุมเพื่อการยุทธ ห้องประชุม ทสส.ทอ.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสารภาคอากาศ สำหรับ บ.ฝ.๑๖ ก (CT-๔E) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๔ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อDigital Moving Map Database ของ ฮ.๑๑ (EC๗๒๕) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บน.๕๖ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๒ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress