ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครือข่ายโทรศัพท์และเคเบิลโทรศัพท์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๖ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *