ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกค้องตามกฎหมาย จำนวน ๖๙๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๖ มิ.ย.๖๖)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *