๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ พิธีประดับยศนายทหารประทวน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *