๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีเปิดหลักสูตรนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕๐

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *