๑๖ มิ.ย ๖๕ การบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำสังกัด สอ.ทอ.ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๖๕

การบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำสังกัด สอ.ทอ.ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๖๕ น.อ.อภิชาติ บุตรสาทร รอง เสธ.สอ.ทอ.ต้อนรับ ผู้บรรยายจาก ศบส.กพ.ทอ.ในพิธีการฟังบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำสังกัด สอ.ทอ.ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิ.ย ๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *