๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานรับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *