๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และปฏิญาณตน

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และปฏิญาณตน พร้อมด้วย รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *