๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์  พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day) พร้อมด้วย รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *