๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕๑

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *