๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองวิทยาการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *