ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลโปรแกรม Hospital OS กับระบบ PACS ของ รพ.รร.นนก.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๑ มี.ค.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *