๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day) เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *