ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับโต๊ะประชุม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๑๘ มิ.ย.๖๗)

Powered By EmbedPress

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *