๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดโครงการกำจัดขยะแบบหลุมกลบฝังดิน ทำปุ๋ยหมัก

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะแบบหลุมกลบฝังดิน ทำปุ๋ยหมัก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๖ พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ แนวทางจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมในหน่วยงานกองทัพอากาศ
ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *