๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day)

พลอากาศตรี พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (Big Cleaning Day) พร้อมด้วย รองเสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ., หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *