๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๖

พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *