๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานปิดการตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๗

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานปิดการตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ โดยมี พลอากาศตรี วันชัย ร่มลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะ เข้าร่วมการบรรยายสรุป เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *