๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศโท เมธินทร์ ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *