๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ พิธีรับส่งหน้าที่ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท สิทธิศักดิ์  สายเงิน รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และให้ พลอากาศโท เมธินทร์  ทรงชัยกุล เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *